ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 03
Придобиване на членство в кооперация
авторски материал, стр. 5
Сделки с недвижими имоти без решение на общото събрание на ООД
авторски материал, стр. 13
Още веднъж за понятието търговска сделка
авторски материал, стр. 20
Решение № 102 от 02.10. 2012 г. на ВКС, I т.о. – ТК
съдебна практика, стр. 31
Право на обезщетение след унищожаването на опорочена сделка
авторски материал, стр. 33
Решение № 88 от 03.05. 2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 43
Обжалване на съдебното решение по вписване на юридическо лице - Противоречиви разрешения в закони и в съдебната практика
авторски материал, стр. 46
Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност - Кратък сравнителен анализ
авторски материал, стр. 56
Отстраняване на несъответствия спрямо изискванията на възложителя в ограничена процедура за обществена поръчка
авторски материал, стр. 67
Политиката на конкуренция на Европейския съюз в контекста на приоритетите на Стратегия „Европа 2020“
авторски материал, стр. 88