ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 02
Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
авторски материал, стр. 5
Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото prima
авторски материал, стр. 13
Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор
авторски материал, стр. 25
Действие на забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение на капиталовите търговски дружества
авторски материал, стр. 31
Решение № 29 от 28.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 41
Решение № 31 от 22.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 44
Решенията на Касационния съд
авторски материал, стр. 47
Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
авторски материал, стр. 61
Нови методически указания на Aгенцията по обществени поръчки
авторски материал, стр. 73
Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата за конкуренция
авторски материал, стр. 79
Прекратяване на договора по съгласие на страните
авторски материал, стр. 88