ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 02
Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 13
Най-често изплащани обезщетения, при прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 16
Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите
авторски материал, стр. 27
За ролята на служителя по подобряване на корпоративното управление в предприятието
авторски материал, стр. 35
Вътрешните правила за работната заплата - Съдържание и същност
авторски материал, стр. 46
Националният план за действие по заетостта през 2013 г.
авторски материал, стр. 55
От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
авторски материал, стр. 63
Относно задължението за осигуряване на членовете на секционни избирателни комисии, ангажирани в провеждането на референдума
авторски материал, стр. 80
Изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, в сила от началото на 2013 г.
авторски материал, стр. 82