ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2013 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Общ преглед на промените в зкпо, в сила от 01.01.2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 124
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения в режима на авансовите вноски по зкпо за 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 129
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти в разчитането с данък върху разходите по зкпо за 2013 г. . - 2013 г.
авторски материал, стр. 141
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения, засягащи алтернативните данъци - Данък върху хазартната дейност, данък върху приходите на бюджетните предприятия и данък върху дейността от опериране
авторски материал, стр. 144
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Други изменения в данъчните регламенти на зкпо за 2013 г., необхванати в предходните глави от коментара. - 2013 г.
авторски материал, стр. 148
Писмо № 26-О-23 от 06.07.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 161
Писмо № 3_2496 от 02.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 166
Писмо № 24-34-66 от 18.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 169
Писмо № 26-Е-133 от 27.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 171
Писмо № 96-00-188 от 20.09.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 172
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Изключване на лихвите върху депозитите на физически лица от обхвата на необлагаемите доходи - 2013 г.
авторски материал, стр. 235
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Допълване обхвата на освободените от облагане награди, предоставени от българската държава - 2013 г.
авторски материал, стр. 247
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Регламентиране цената на придобиване при определяне на облагаемия доход при продажба или замяна на имущество в случаите на заличаване на едноличен тър
авторски материал, стр. 248
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промяна в процедурата на приспадане на дължимия патентен данък, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патенте
авторски материал, стр. 249
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Въвеждане на срок за издаване и предоставяне на образците на документи по чл. 45, ал. 4 и 7 ЗДДФЛ - 2013 г.
авторски материал, стр. 250
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Отпадане на възможността за приспадане от еднолични търговци или от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители,
авторски материал, стр. 259
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ - 2013 г.
авторски материал, стр. 260
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Конкретизиране на доходите, които предприятията и самоосигуряващите се лица - платци, посочват в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ - 2013 г.
авторски материал, стр. 263
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък при доходи от трудови правоотношения - 2013 г.
авторски материал, стр. 268
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и наем - 2013 г.
авторски материал, стр. 269
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на окончателния данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица - 2013 г.
авторски материал, стр. 270
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Преходни разпоредби - 2013 г.
авторски материал, стр. 272
Писмо № 3-2555 от 09.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 274
Писмо № 24-34-101 от 11.09.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 276
Писмо № 07-00-345 от 20.09.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 278
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, отнасящи се до ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи, извършени за сметка на наемателя/ползвателя - 2013 г.
авторски материал, стр. 410
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти, свързани с правото на данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите - 2013 г.
авторски материал, стр. 420
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Други промени, свързани с правото на данъчен кредит и с неговите корекции - 2013 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите - 2013 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения и допълнения, свързани с документирането на доставките - 2013 г.
авторски материал, стр. 437
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти по отношение мястото на изпълнение на услугите - 2013 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Неустойките и лихвите с обезщетителен характер като част от данъчната основа на доставките - 2013 г.
авторски материал, стр. 449
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, свързани с вътреобщностните сделки - 2013 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, засягащи концесионните договори - 2013 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Други изменения и допълнения - 2013 г.
авторски материал, стр. 455
Писмо № 3_2304 от 18.07.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 458
Писмо № 92-00-532 от 09.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 462
Писмо № 23-22-1962 от 10.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 464
Писмо № М-24-31-67 от 29.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 465
Писмо № 20-00-312 от 17.09.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 467
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 17 юли 2012 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 586
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 1 януари 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 607
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 1 април 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 608
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Други изменения и допълнения - 2013 г.
авторски материал, стр. 615
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2012 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 618