ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 01
Относно допустимостта на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс при висящ и при приключил с влязло в сила решение процес
авторски материал, стр. 5
Наемайте имот само с писмен договор
авторски материал, стр. 16
Пълномощно за продажба на имот
авторски материал, стр. 18
Решение № 454 от 14.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 20
Действие на решението, прието с местен референдум
авторски материал, стр. 23
Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от държавния поземлен фонд в стопанските дворове
авторски материал, стр. 30
Някои практически въпроси на наследяването
авторски материал, стр. 35
Последици при пълно и непълно осиновяване
авторски материал, стр. 44
Решение № 124 от 2 юни 2010 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 46
Предприятието на едноличния търговец и неговото имущество като физическо лице
авторски материал, стр. 52
Новото в процедурите по изработване и одобряване на подробни устройствени планове
авторски материал, стр. 65
Решение № 51 от 29.07.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 74
Бъдещето на патентната закрила в Европейския съюз
авторски материал, стр. 78