ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 01
Допълнителни условия за служителите в държавната администрация, работещи по трудово правоотношение
авторски материал, стр. 10
Писмо № 94-4079 от 16.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26-234 от 15.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
административна практика, стр. 21
Националният план за действие по заетостта през 2013 г. - Повече работни места, по-високо качество на работната сила
авторски материал, стр. 41
Уведомяване при извършване на масови уволнения на работници и служители
авторски материал, стр. 57
Споразумението между Агенцията по заетостта и програмата “Глоб@лни библиотеки - България” - Директен достъп до информация за услугите по заетостта и ОП “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 63
Държавното обществено осигуряване през 2013 г.
авторски материал, стр. 68
Писмо № 91АО-2650 от 11.12.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 78
Прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания
авторски материал, стр. 80