ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 12
Търговия с вътрешна информация
авторски материал, стр. 5
Решение № 70 от 07.06.2012 г.на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 10
Възможности за доказване на неформален договор за паричен заем
авторски материал, стр. 14
Рамков договор и общи условия на договора
авторски материал, стр. 24
Решение № 68 от 09.07.2012 г. на ВКС , I т.о.
съдебна практика, стр. 30
Валидност на арбитражния договор при новация на задължения, произтичащи от трудово правоотношение
авторски материал, стр. 37
Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 43
“Събитие от извънреден характер” или “непреодолима сила” обуславя процедурата на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 57
Споразумения по смисъла на конкурентното право и упражняване на права на интелектуална собственост
авторски материал, стр. 66