ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 12
Годишно счетоводно приключване на строителните предприятия - акценти за 2012 г.
авторски материал, стр. 5
Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - търговски дружества - акценти за 2012 г.
авторски материал, стр. 16
Преглед на промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2013 г.
авторски материал, стр. 21
Писмо № 20-15-569 от 01.10.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 30
Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г., отнасящи се до правото на данъчен кредит и неговите корекции
авторски материал, стр. 32
Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна
авторски материал, стр. 43
Как да оптимизираме задължението си за такса за битови отпадъци по ЗМДТ
авторски материал, стр. 49
Промените в ДОПК, свързани с обмена на информация с други държави - членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 53
Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация
авторски материал, стр. 61
Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
авторски материал, стр. 69