ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 11
Задължения на работодателя за предоставяне на информация и провеждане на консултации
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 15
Колко време може да се работи допълнително
авторски материал, стр. 18
Дисциплинарна отговорност при злоупотреба с телекомуникационни средства на предприятието
авторски материал, стр. 19
Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя
авторски материал, стр. 26
Договорът се прекратява с изтичането на срока му
авторски материал, стр. 30
Обучението на персонала - Основни етапи и цели
авторски материал, стр. 31
Промени в Закона за администрацията, въвеждащи нови изисквания към получаваните допълнителни възнаграждения
авторски материал, стр. 44
Не могат да ви наказват с удръжки от заплатата Консултация
авторски материал, стр. 55
Добрите условия на труд включват и добри психосоциални фактори на работното място
авторски материал, стр. 56
Стажантските договори - Възможно решение на проблемите с младежката заетост
авторски материал, стр. 63
Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
авторски материал, стр. 68
Нови правила, свързани с осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
авторски материал, стр. 73
Слагате край на трудовия договор, за да се пенсионирате
авторски материал, стр. 78
Как търси работа човек с увреждания
авторски материал, стр. 79
През декември можем да сменим личния си лекар
административна практика, стр. 82
Списък на задължителните и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в предприятието
авторски материал, стр. 88