ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2012 г.
авторски материал, стр. 122
Коментар по корпоративното подоходно облагане - За някои аспекти, свързани с режима на отклонение от данъчно облагане – 2012 г.
авторски материал, стр. 124
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на разходи за ДДС, включително и вследствие на данъчен контрол – 2012 г.
авторски материал, стр. 136
Коментар по корпоративното подоходно облагане - За някои аспекти, свързани с непризнатите приходи за данъчни цели. – 2012 г.
авторски материал, стр. 140
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на инвестиционните имоти като данъчни амортизируеми активи – 2012 г.
авторски материал, стр. 146
Коментар по корпоративното подоходно облагане - За някои проблеми при данъчното третиране на грешки – 2012 г.
авторски материал, стр. 151
Писмо 20-19-2 от 04.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 160
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в ЗДДФЛ, действащи от 2012 г. – 2012 г.
авторски материал, стр. 220
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно облагане и деклариране на доходите – 2012 г.
авторски материал, стр. 238
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката – 2012 г.
авторски материал, стр. 260
Писмо № 21-00-1 от 27.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 271
Писмо № 26-Б-12 от 27.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 272
Писмо № 24-34-11 от 09.03.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 274
Писмо № М-24-31-12 от 25.04.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 275
Писмо № 94-Н-108 от 08.05.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 276
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по реда на ЗДДС на конкретни доставки и дейности – 2012 г.
авторски материал, стр. 539
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказвана в полза на данъчно задължено лице, установено извън България – 2012 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Място на изпълнение на услуга по чл. 21, ал. 2 ЗДДС в полза на чуждестранно лице, притежаващо или непритежаващо постоянен обект в България – 2012 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Място на доставка на услуга, оказвана на българска фирма, имаща и ДДС номер, издаден от друга държава - членка – 2012 г.
авторски материал, стр. 566
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Данъчна основа на доставки между свързани лица – 2012 г.
авторски материал, стр. 567
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Триъгълни операции и доставки с място извън България – 2012 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Продажба на стоки от България за друга държава - членка на ЕС – 2012 г.
авторски материал, стр. 569
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Третиране на вътреобщностни сделки, осъществени между двама български търговци и фирма от ЕС – 2012 г.
авторски материал, стр. 571
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Вътреобщностна доставка на стоки за фирма от трета страна – 2012 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Режим на услуга, представляваща работа по стоки, чието местоизпълнение е в друга държава - членка – 2012 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Облагане с ДДС на транспортни услуги, свързани с внос на стоки – 2012 г.
авторски материал, стр. 575
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Услуги, тясно свързани с университетското образование, третирани като освободени доставки – 2012 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на икономическата дейност – 2012 г.
авторски материал, стр. 578
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Данъчен кредит и възстановяване на ДДС по фактури, издадени от фирми, установени в други държави - членки на ЕС – 2012 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Право на данъчен кредит по внос на стоки, когато вносителят не е техен собственик – 2012 г.
авторски материал, стр. 581
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Право на данъчен кредит за квартирни разноски на некомандировани работници – 2012 г.
авторски материал, стр. 582
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Корекция на ползван данъчен кредит при унищожаване на актив – 2012 г.
авторски материал, стр. 583
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Начисляване на ДДС за авансово плащане, отнасящо се едновременно и до облагаема, и до освободена доставка – 2012 г.
, стр. 584
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване на стоки – 2012 г.
авторски материал, стр. 585
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна – 2012 г.
авторски материал, стр. 586
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице – 2012 г.
авторски материал, стр. 588
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Липса на задължение за самоначисляване на данък за получена услуга от чуждестранно данъчно незадължено лице – 2012 г.
авторски материал, стр. 589
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Дължимост на данъка на основание посочен ДДС в издадена фактура – 2012 г.
авторски материал, стр. 590
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Процедура по приспадане на ДДС – 2012 г.
авторски материал, стр. 592
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Невписване на данък, подлежащ на ефективно възстановяване, в клетка 80 на справката-декларация за ДДС – 2012 г.
авторски материал, стр. 593
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Документиране за целите на ДДС на продажбата на нова сграда – 2012 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Документиране при вътреобщностна доставка на стоки, върнати впоследствие за доработка – 2012 г.
авторски материал, стр. 596
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Издаване на протокол по чл. 117 ЗДДС за получена услуга, облагаема с нулева ставка – 2012 г.
авторски материал, стр. 597
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Документиране на промяна в данъчната основа на доставка на стока или услуга, по която е налице обърнато данъчно задължение – 2012 г.
авторски материал, стр. 598
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Отразяване в дневника за покупките на фактури с начислен ДДС от друга държава - членка – 2012 г.
авторски материал, стр. 599
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Плащане по доставка в услуги и регистрация по ЗДДС – 2012 г.
авторски материал, стр. 600
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Субсидии за земеделските производители и оборот за тяхната задължителна регистрация по ЗДДС – 2012 г.
авторски материал, стр. 601
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Необходимост от регистрация по ЗДДС при извършване на валутна търговия по занятие – 2012 г.
авторски материал, стр. 602
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на ЗДДС - Дължимост на ДДС при дерегистрация на фирма за неин наличен актив - „Стара“ сграда – 2012 г.
авторски материал, стр. 604
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промени в ЗДДС и ППЗДДС, извършени през 2012 г.
авторски материал, стр. 605
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2012 година - Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети – 2012 г.
авторски материал, стр. 642
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2012 година - Годишно счетоводно приключване – 2012 г.
авторски материал, стр. 673
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2012 година - Изготвяне на годишните финансови отчети – 2012 г.
авторски материал, стр. 720
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2012 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия – 2012 г.
авторски материал, стр. 824