ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 10
За развитието на счетоводството в България
авторски материал, стр. 6
По въпроса за отчитането и представянето на невнесения капитал
авторски материал, стр. 11
Относно облагането на адвокатските дружества с корпоративен данък
административна практика, стр. 18
Писмо № 07-00-319 от 04.09.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 30
Третиране за целите на ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик
авторски материал, стр. 33
Основни акценти в Решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело C-324/11, отнасящи се до правото на данъчен кредит
авторски материал, стр. 36
Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 1/2012
авторски материал, стр. 46
Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 2/2012
авторски материал, стр. 48
Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 3/2012
авторски материал, стр. 49
Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 4/2012
авторски материал, стр. 51
Определяне на данъчната основа по ЗДДС – 5/2012
авторски материал, стр. 52
Изменения в Закона за административните нарушения и наказания относно обжалваемостта на наказателните постановления
авторски материал, стр. 54
Лизинговите застраховки
авторски материал, стр. 54
Налагане на принудителни административни мерки по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 58
Основни насоки в законопроекта за държавния бюджет за 2013 година
авторски материал, стр. 68
Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2012 година
авторски материал, стр. 88