ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 09
Имуществена отговорност на управителя на ООД
авторски материал, стр. 5
Гаранционният фонд по Кодекса за застраховането - Правна същност и съдебна практика
авторски материал, стр. 12
Консенсуален или реален договор е даването вместо изпълнение
авторски материал, стр. 22
Лизинг и наем
авторски материал, стр. 30
Решение № 203 от 30.01.2012 г. на ВКС, Т. К., II т. о.
съдебна практика, стр. 35
Решение № 41 от 13.03.2012 г. на ВКС, ТК, II т. о.
съдебна практика, стр. 40
Изпълнение на парични вземания
авторски материал, стр. 46
Регламент ЕО 1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - Приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки
авторски материал, стр. 55
Новият Закон за публично-частното партньорство
авторски материал, стр. 69
Кои регулации ограничават конкуренцията
авторски материал, стр. 80