ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 08
Приложимост на презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността при съсобственост - Владение и държане на общата вещ само от един от съсобствениците
авторски материал, стр. 5
Заплащане на разходите за вода - Практически проблеми
авторски материал, стр. 18
Решение № 270 от 26.06.2012 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 29
Приложимост на новите правила на чл. 80 от Закона за концесиите
авторски материал, стр. 34
Кой издава скиците на недвижимите имоти в периода от одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизането им в сила
авторски материал, стр. 42
Уговорки относно издръжката в брачния договор
авторски материал, стр. 45
Наследяване от роднини по съребрена линия
авторски материал, стр. 52
Решение № 56 от 22.02.2012 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 54
Вещноправни последици на иска по чл. 216 от Данъчно-осиугрителния кодекс при сделки с недвижими имоти
авторски материал, стр. 56
Въпроси на юридическата характеристика на договора между възложител и строител по ЗУТ
авторски материал, стр. 64
Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки - Приоритет при марките на общността
авторски материал, стр. 73
Противопоставимост на договора за аренда
авторски материал, стр. 88