ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 08
Трудов договор със срок за изпитване за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие може да се сключва само веднъж
авторски материал, стр. 5
Работна сила се предоставя само по трудово правоотношение - Основни белези на трудовия договор
авторски материал, стр. 6
Уведомление се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора
авторски материал, стр. 8
Писмо № 74/246 от 15.11.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
№ 94. ВВ/331 от 30.07.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 67.00.28 от 19.07.2001 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94. ПП/30 от 14.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94.ИИ/247 от 10.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ММ-135 от 08.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Обмяна на добри практики в областта на доходите от труд в условия на криза
авторски материал, стр. 17
Указания за безработни лица, участващи в изпълнението на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност"
административна практика, стр. 36
Актуализация на Националната класификация на професиите и длъжностите - юли 2012 г.
авторски материал, стр. 43
Реализиране на програма "Старт на кариерата" през 2012 г.
авторски материал, стр. 46
Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца
авторски материал, стр. 52
Програми и мерки на Агенцията по заетостта за реализация на хората с увреждания на пазара на труда
авторски материал, стр. 56
Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху доходи от трудова дейност
авторски материал, стр. 66
Положеният общественополезен труд от осъдените на лишаване от свобода не се зачита за трудов и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 67
Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 68
Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете
авторски материал, стр. 70
Сто и първа редовна сесия на Международната конференция на труда
авторски материал, стр. 72