ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 08
Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица
авторски материал, стр. 5
Разчети със собствениците в капиталови дружества
авторски материал, стр. 13
Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 19
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 1/2012
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 2/2012
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 3/2012
авторски материал, стр. 27
Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 1/2012
авторски материал, стр. 33
Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 2/2012
авторски материал, стр. 37
Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 3/2012
авторски материал, стр. 39
Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела C-80/2011 и C-142/2011
авторски материал, стр. 41
Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице
авторски материал, стр. 49
Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна
авторски материал, стр. 51
Документиране на промяна в данъчната основа на доставка на стока или услуга, по която е налице обърнато данъчно задължение
авторски материал, стр. 53
Основание и ред за налагане на имуществената санкция, предвидена по чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал, стр. 55
Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
авторски материал, стр. 60
Сделката за външния дълг на България - Предимства и недостатъци
авторски материал, стр. 72
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове от юли 2012 г.
авторски материал, стр. 88