ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 07
Електронните пари и предплатените карти
авторски материал, стр. 5
Задължителното имуществено застраховане и уредбата на поправяне на вредите от природни бедствия
авторски материал, стр. 13
Сублизинг
авторски материал, стр. 28
Решение № 211 от 30.01.2012 г. на ВКС , II т.о.
съдебна практика, стр. 33
Решение № 29 от 12.04.2010 г. на ВКС - ТК, I т. о.
съдебна практика, стр. 37
Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 40
Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника
авторски материал, стр. 55
Административно-наказателна отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 65
Институтът "Твърдения за извършено нарушение" в българското конкурентно право
авторски материал, стр. 70
Непреодолимата сила
авторски материал, стр. 88