ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 06
Право на представително работно облекло на държавните служители
авторски материал, стр. 5
Необходимостта от подаване на заявление от работник или служител за отлагане ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, когато срокът на трудовия договор изтича в края на януари на същата година
авторски материал, стр. 7
Писмо № 06-132 от 21.04.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 67-3/23.04.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 26-487 от 10.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 0412-98 от 10.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ЕЕ-154 от 14.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Промени в правилата за формирането на работната заплата на държавните служители
авторски материал, стр. 16
Здравословни и безопасни условия на труд в строителството
авторски материал, стр. 19
Стартират нови процедури по приоритетни оси 1 и 2
авторски материал, стр. 42
Промени в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на нои за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 51
Отпускане на добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (т.нар. “вдовишка добавка”) от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер
авторски материал, стр. 58
Писмо № 94ГГ-40 от 06.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 61
Писмо № 26-184 от 09.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 63
Писмо № 9104-237 от 11.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 64
Писмо № 94ПП-263 от 20.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 66
преоДоляване на ранното отпадане от училищната система и образователни постижения - Партньорска проверка на шест държави-членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 68
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда през 2011 година
административна практика, стр. 88