ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 06
Електронните пари и предплатените карти
авторски материал, стр. 5
Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите
авторски материал, стр. 14
Решение № 254 от 14.07.2011 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 25
Отказ от договор
авторски материал, стр. 29
Решение № 179 от 18.05.2011 г. на ВКС, Т. К., II т.о.
съдебна практика, стр. 39
Зачитане на права на присъединени по право кредитори
авторски материал, стр. 46
Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност
авторски материал, стр. 57
Законосъобразно ли е отстраняването на участник, чието ценово предложение е отворено?
авторски материал, стр. 65
Налагане на необосновано високи цени като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал, стр. 74