ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 05
Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане
авторски материал, стр. 5
Решение № 514 от 11.07.2011 г. на ВКС, Г.К., II г.о.
съдебна практика, стр. 12
Допустимост на контрол върху решенията на концедента за удължаване срока на концесионен договор
авторски материал, стр. 19
Възстановяване на земеделски земи в стари граници в случаите когато за един и същ имот е признато право на собственост в полза на различни собственици
авторски материал, стр. 27
Особености на съсобствеността, възникнала от наследяване
авторски материал, стр. 35
Наследството може да бъде продадено накуп с активите и пасивите
авторски материал, стр. 45
Решение № 355 от 7.10.2011 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 47
За някои задължения на нотариуса при сделки с вещни права
авторски материал, стр. 52
Изчерпателно ли е изброяването на участниците в строителството в чл. 160, ал. 1 ЗУТ
авторски материал, стр. 59
Обхват на авторскоправната закрила върху компютърната програма
авторски материал, стр. 67
Относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
авторски материал, стр. 78
Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи
авторски материал, стр. 88