ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 05
Оспорване на вписването в търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества
авторски материал, стр. 14
Решение № 46 от 19.04.2011 г. на ВКС - ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 22
Искът за предаване на менителницата по чл. 471, ал. 2 ТЗ
авторски материал, стр. 27
Решение № 72 от 14.07.2011 г. на ВКС - ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 34
Решение № 135 от 15.07.2011 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 40
Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес
авторски материал, стр. 43
Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 48
Решение № 190 от 09.12.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 59
Последващ контрол в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 62
Санкционната политика на КЗК - Контрол за законосъобразност
авторски материал, стр. 70
Дискриминационно поведение на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги
авторски материал, стр. 88