ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 04
Прехвърляне на вещни права върху недвижим имот под отлагателно условие
авторски материал, стр. 5
Попълване и разходване на бюджета в касата на етажната собственост
авторски материал, стр. 13
Отчуждаване на имоти по реда на Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 20
Важен срок за собствениците на земеделски земи
авторски материал, стр. 31
Спорни въпроси относно завещателната недееспособност и нейните последици
авторски материал, стр. 36
Решение № 40620/11 от 10.01.2012 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Доброволна делба в землище с влезли в сила кадастрална карта и регистри
авторски материал, стр. 51
Решение № 621/10 от 13.07.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 54
Вещноправни въпроси, свързани с изпълнението на договора за строителство
авторски материал, стр. 60
За отговорността на интернет посредниците при нарушени авторски права и права на търговската марка
авторски материал, стр. 74
Гражданскоправната защита за регистриран промишлен дизайн и съдебната практика в България
авторски материал, стр. 85