ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 04
Регистърното производство и статутът на непререгистрираните търговци съгласно най-новите изменения в ЗТР
авторски материал, стр. 5
За икономическата зависимост между свързани лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
авторски материал, стр. 15
Решение № 174 от 13.12.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 24
Измамата като основание за унищожаемост на сделките
авторски материал, стр. 28
По въпроса за вписването на обстоятелства по договори за лизинг в централния регистър за особените залози
авторски материал, стр. 40
Решение № 54 от 11.07.2011 г. на ВКС - Т. К., II т.о.
съдебна практика, стр. 45
Изпълнение върху заложено имущество
авторски материал, стр. 50
Още веднъж за Павловия иск в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 58
Процедура по уведомяване на КЗК при съмнение за тръжна манипулация
авторски материал, стр. 66
Значение и влияние на Насоките за приоритетите на Европейската комисия по прилагането на чл. 102 ДФЕС в областта на структурните злоупотреби
авторски материал, стр. 75