ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 04
Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 5
Отчитане на ваучерите за храна
авторски материал, стр. 9
Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив
авторски материал, стр. 12
Поредни промени в Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 18
Данъчно третиране на транспортните разходи по ЗКПО
авторски материал, стр. 28
Как се възстановява надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 34
Писмо № 20-21-66 от 06.03.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 38
Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори – 1/2012
авторски материал, стр. 44
Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори – 2/2012
авторски материал, стр. 46
Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори – 3/2012
авторски материал, стр. 48
Облагане прехвърлянето на имущества с местни данъци
авторски материал, стр. 52
Решение № 4124 от 22.03.2012 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 57
Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет
административна практика, стр. 61
Гарантиране на вземанията на застрахованите при несъстоятелност на застрахователя
авторски материал, стр. 64
Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
авторски материал, стр. 72