ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2012 г."
Коментар по Закона за счетоводството - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 40
Коментар по Закона за счетоводството - За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи - 2012 г.
авторски материал, стр. 51
Коментар по Закона за счетоводството - Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 54
Коментар по Закона за счетоводството - Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия - 2012 г.
авторски материал, стр. 61
Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 65
Коментар по Закона за счетоводството - Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 66
Коментар по Закона за счетоводството - Административнонаказателни разпоредби - 2012 г.
авторски материал, стр. 87
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Същност и законова регламентация на независимия финансов одит - 2012 г.
авторски материал, стр. 138
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 143
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 146
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 149
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
авторски материал, стр. 157
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 159
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 161
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Имуществена отговорност“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 162
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 163
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 165
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 166
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 167
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори - 2012 г.
авторски материал, стр. 170
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 174
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци - 2012 г.
авторски материал, стр. 180
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2012 г.
авторски материал, стр. 182
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2012 г.
авторски материал, стр. 184
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2012 г.
авторски материал, стр. 189
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност - 2012 г.
авторски материал, стр. 193
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 24 - Оповестяване на свързани лица - 2012 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане - 2012 г.
авторски материал, стр. 199
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - Бизнес комбинации, преструктуриране и консолидиране на финансовите отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 201
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси - 2012 г.
авторски материал, стр. 223
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 4 - Отчитане на амортизациите - 2012 г.
авторски материал, стр. 232
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 16 - Дълготрайни материални активи - 2012 г.
авторски материал, стр. 240
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 17 - Лизинг - 2012 г.
авторски материал, стр. 253
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 32 - Финансови инструменти - 2012 г.
авторски материал, стр. 265
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 36 - Обезценка на активи - 2012 г.
авторски материал, стр. 276
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 38 - Нематериални активи - 2012 г.
авторски материал, стр. 283
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - 2012 г.
авторски материал, стр. 294
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 11 - Договори за строителство - 2012 г.
авторски материал, стр. 298
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 12 - Данъци от печалбата - 2012 г.
авторски материал, стр. 302
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 – Приходи - 2012 г.
авторски материал, стр. 311
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала - 2012 г.
авторски материал, стр. 314
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2012 г.
авторски материал, стр. 318
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи - 2012 г.
авторски материал, стр. 322
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство - 2012 г.
авторски материал, стр. 326
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Развитие и приложение на Международните счетоводни стандарти - 2012 г.
авторски материал, стр. 332
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Концептуална рамка за изготвяне на финансовите отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 339
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения на Международните счетоводни стандарти, приложими за финансовите отчети за 2012 г. - Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане - 2012 г.
авторски материал, стр. 350
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения на Международните счетоводни стандарти, приложими за финансовите отчети за 2012 г. - Изменение на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване - 2012 г.
авторски материал, стр. 352
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения на Международните счетоводни стандарти, приложими за финансовите отчети за 2012 г. - Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода - 2012 г.
авторски материал, стр. 360
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 367
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване - 2012 г.
авторски материал, стр. 370
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне - 2012 г.
авторски материал, стр. 372
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСФО 9 Финансови инструменти - 2012 г.
авторски материал, стр. 373
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 381
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСФО 11 Съвместни споразумения - 2012 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия - 2012 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСФО 13 Оценка по справедлива стойност - 2012 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица - 2012 г.
авторски материал, стр. 398
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСС 27 Индивидуални финансови отчети - 2012 г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия - 2012 г.
авторски материал, стр. 401
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нови и променени стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - КРМСФО 20 Разходи за разчистване в производствената фаза на надземни мини - 2012 г.
авторски материал, стр. 404
Организация на счетоводството в предприятието - Изисквания към счетоводните документи и документиране на стопанските операции - 2012 г.
авторски материал, стр. 416
Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводно отразяване на информацията за стопанските операции - 2012 г.
авторски материал, стр. 424