ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 03
За разделянето на придобивните способи на първични и производни
авторски материал, стр. 5
Ползвател на имот е данъчно задължен за местните налози
авторски материал, стр. 20
Решение № 476 от 9.12.2011 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 23
Национални обекти и общински обекти от първостепенно значение
авторски материал, стр. 27
Възбрани върху имоти с влезли в сила кадастрална карта и регистри при обезпечаване на иск
авторски материал, стр. 34
Практически въпроси относно семейното жилище през време на брака
авторски материал, стр. 38
Ползването на семейното жилище при развод
авторски материал, стр. 46
Решение № 404/2011 г. от 3.01.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 47
Такси при частично заличаване на ипотека
авторски материал, стр. 51
Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение
авторски материал, стр. 64
Използване на чужда фотография без разрешение за нуждите на обществената сигурност и печата
авторски материал, стр. 78
Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги - 2
авторски материал, стр. 87