ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 03
Главна инспекция по труда – задачи, функции, структура и организация на работата
административна практика, стр. 18
Как се организира и провежда контролната проверка по спазването на трудовото законодателство и съблюдаване на изискванията за безопасност и здраве в предприятието
авторски материал, стр. 45
Вътрешна документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения
авторски материал, стр. 68
Вътрешна документация на предприятието по осигуряване на безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 70