ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 02
Какви изисквания могат да бъдат поставяни за заемането на свободни длъжности
авторски материал, стр. 5
Презумпция за трудов договор,сключен за неопределено време
авторски материал, стр. 11
Отчитане и удължаване на работното време
авторски материал, стр. 15
Дисциплинарната отговорност
авторски материал, стр. 19
Как може бързо да се напусне работа
авторски материал, стр. 30
Трудовата книжка се попълва незабавно от работодателя
авторски материал, стр. 31
За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията
авторски материал, стр. 32
Дистанционното обучение - Ефективна съвременна форма за професионална квалификация на заети лица
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 1/2011
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 2/2011
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 3/2011
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 4/2011
административна практика, стр. 45
Плащат се поне 60 процента от заплатата
авторски материал, стр. 48
Вписване на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предприятието
авторски материал, стр. 49
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите за 2012 г.
авторски материал, стр. 52
Условия и ред за регистрация на предприятия за временна работа
авторски материал, стр. 58
Прилагане на Наредба № Н-8 през 2012 г. и изисквания към съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 69
Прилагане на Наредба № Н-8 през 2012 г. и изисквания към съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 69
Обезщетения, заварени от 2011 година, не се променят
авторски материал, стр. 81
Обезщетения, заварени от 2011 година, не се променят
авторски материал, стр. 81
Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
авторски материал, стр. 82
Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
авторски материал, стр. 82