ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 02
Специфика на обезпечителното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
авторски материал, стр. 5
Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 19
Решение № 286 от 28.09.2011 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 27
Участие на обединения в състезателни процедури, провеждани по реда на Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 33
Исковете по чл. 88 и 90 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 41
Решение № 286 от 13.07.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Право на част от стойността на личното имущество на съпруг
авторски материал, стр. 50
Отказ от наследство и последици
авторски материал, стр. 58
Втората съпруга наследява, както и ако беше първа
авторски материал, стр. 60
Действия на нотариуса по установяне на представителството и статута на търговците, участващи в нотариални производства
авторски материал, стр. 62
Извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура, свързани с разкопаване на общински терени
авторски материал, стр. 70
Решение № 14521 от 9.10.2011 г. на ВАС, II o.
съдебна практика, стр. 74
Обхват на закрила на заглавията на класовете на Международната класификация на стоки и услуги - 1
авторски материал, стр. 77