ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 02
По-важни промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година
авторски материал, стр. 5
Промени в отчитането на сделките с право на строеж през 2012 година
авторски материал, стр. 7
Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО
административна практика, стр. 12
Кои лица са освободени от задължението да подаватгодишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 година
авторски материал, стр. 20
Корекции на ползван данъчен кредит при откраднат лизингов актив и документиране на дължимите суми от лизингополучателя на лизингодателя
авторски материал, стр. 25
Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС
авторски материал, стр. 31
Облагане с данък на превозните средства
авторски материал, стр. 35
За някои практически особености при прилагането на СИДДО в България
авторски материал, стр. 41
Обжалване на ревизионен акт по административен и по съдебен ред
авторски материал, стр. 50
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 24 януари 2012 г.
авторски материал, стр. 64
За един нерешен въпрос на застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите
авторски материал, стр. 70
Попадат ли разплащанията чрез системата “Еasy pay” в обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
авторски материал, стр. 76