ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 01
Право и размер на обезщетението при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 22
Aспекти на въздействието на социалната икономика върху жизнения стандарт
авторски материал, стр. 31
План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2012 година
административна практика, стр. 45
Националният план за действие по заетостта през 2012 г. - Мерки за стабилизиране и развитие на пазара на труда
авторски материал, стр. 59
Държавното обществено осигуряване през 2012 г.
авторски материал, стр. 66
Писмо № 94 СС-369 от 21.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Достъп до трудовите пазари на държави-членки на Европейския съюз за български граждани към януари 2012 г.
авторски материал, стр. 77