ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 01
За някои важни аспекти на проекта на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните с тях доклади на някои видове предприятия
авторски материал, стр. 5
Промени в процедурата за публикуване на финансовите отчети на предприятията в търговския регистър от 01.01.2012 г.
авторски материал, стр. 14
Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г.
авторски материал, стр. 20
Основни промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г.
авторски материал, стр. 27
По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г.
авторски материал, стр. 39
Предстоящи срокове през 2012 г. за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП
авторски материал, стр. 50
Изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2012 г.
авторски материал, стр. 53
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове през 2012 година
авторски материал, стр. 64
Как да получим свой персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
административна практика, стр. 66
Основни параметри и политики, заложени в Закона за държавния бюджет за 2012 г.
авторски материал, стр. 79