ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 12
Правото на строеж в принудителното изпълнение - Кратка съпоставка с правото на собственост
авторски материал, стр. 5
Решение № 351 от 14.10.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 15
Изпълнение на съдебни решения по административни дела за отчуждаване на недвижими имоти по Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 20
Арендното плащане по Закона за арендата в земеделието и средното годишно рентно плащане по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 24
Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
авторски материал, стр. 29
За продажба на цялото наследство трябва специален договор
авторски материал, стр. 39
Решение № 237 от 27.06.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 42
Обща част ли е земята при наличие на етажна собственост върху нея
авторски материал, стр. 48
Документиране на изпълнението на строежа - Окончателен доклад
авторски материал, стр. 56
Измененията в правния режим на колективното управление на авторските и сродните на тях права
авторски материал, стр. 63
Дигиталната бизнес-идентификация на фирмата като интелектуална собственост
авторски материал, стр. 71