ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 11
Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
При принудително изпълнение не се прибира цялото имущество на длъжника
авторски материал, стр. 16
Право на ползване
авторски материал, стр. 19
Продажба на земя - частна държавна собственост, на лица, притежаващи законно построена сграда върху нея
авторски материал, стр. 21
Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии
авторски материал, стр. 25
Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
авторски материал, стр. 32
Предпоставки и критерии за предоставяне на семейното жилище за ползване след развода
авторски материал, стр. 40
Решение № 251 от 13.06.2011 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 50
Правомощията на прокурора по чл. 537, ал. 3 ГПК в нотариалните производства
авторски материал, стр. 58
Режими на въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите
авторски материал, стр. 65
Как да защитим съдържанието на сайта си като авторско право
авторски материал, стр. 77
Необходимост от ново нормативно уреждане на режима на съдържанието и достъпа до досиетата
авторски материал, стр. 87