ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 11
За задължението за разработване на счетоводна политика на предприятията
авторски материал, стр. 5
Как се отразява кризата върху финансовата отчетност
авторски материал, стр. 10
Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти при годишното счетоводно приключване на строителните предприятия
авторски материал, стр. 14
Нова възможност за уреждане на ефектите на икономическо двойно облагане с корпоративен данък при корекции на данъчната основа поради отклонение от пазарните цени
авторски материал, стр. 22
Представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 33
Санкции, свързани с облагането и декларирането на доходите на физическите лица през 2011 г.
авторски материал, стр. 41
Промените, направени в правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.10.2011 г.
авторски материал, стр. 46
Доставка на услуга по международен морски транспорт на стоки
авторски материал, стр. 53
Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци през новата година
авторски материал, стр. 56
Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване
авторски материал, стр. 61
Застраховките на лизингови вземания
авторски материал, стр. 63
Новият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
авторски материал, стр. 67