ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, влезли в сила през 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 110
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Най-важни преобразувания на данъчния финансов резултат при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 149
Писмо № 3_ 199 от 21.01.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 196
Писмо № 3_287 от 28.01.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 198
Писмо № 3_1136 от 13.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 200
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Общи правила - 2011 г.
авторски материал, стр. 251
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Обща годишна данъчна основа - 2011 г.
авторски материал, стр. 257
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ - 2011 г.
авторски материал, стр. 282
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни ставки - Определяне и внасяне на годишните данъци - Деклариране - 2011 г.
авторски материал, стр. 289
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица през 2011 г.
авторски материал, стр. 309
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2011 г.
авторски материал, стр. 312
Писмо № 3_161 от 18.01.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 314
Писмо № 3_1013 от 05.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 320
Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна корекция в размера на частичния данъчен кредит - 2011 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказана в полза на чуждестранна фирма, имаща дейност в българия - 2011 г.
авторски материал, стр. 439
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Удостоверяване на нематериална услуга с място на изпълнение извън България - 2011 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Сумите с обезщетителен характер не са част от данъчната основа на доставките - 2011 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Удостоверяване на доставките на стоки за износ - 2011 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Товаро-разтоварни работи, извършени от доставчика на стока за износ - 2011 г.
авторски материал, стр. 443
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране по ЗДДС на случай, при който се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл. 15 ЗДДС - 2011 г.
авторски материал, стр. 444
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Липса на задължение за самоначисляване на ДДС за услуги, за които се плащат такси на държавни органи - 2011 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Самоначисляване на ДДС за получена услуга по превоз на стоки с ферибот - 2011 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - ВОП и доставка на стоки от друга държава - членка за трета страна - 2011 г.
авторски материал, стр. 449
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на ставката от 9 на сто за услуги по хранене, предоставено от хотелиер на настанени при него туристи - 2011 г.
авторски материал, стр. 450
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Неустойките и коефициентът за частичен данъчен кредит по чл. 73 ЗДДС - 2011 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на частичен данъчен кредит и междуфирмен заем - 2011 г.
авторски материал, стр. 452
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на процедурата по приспадане на ДДС - 2011 г.
авторски материал, стр. 453
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране по ЗДДС на възстановен акциз по реда на Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили - 2011 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на ВОД и получен за него аванс - 2011 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на една фактура в няколко колони на дневника за покупките - 2011 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на авансова фактура по доставка на услуга по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение извън България - 2011 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на получена доставка на услуга с обърнато данъчно задължение - 2011 г.
авторски материал, стр. 458
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Префактуриране на разходи - 2011 г.
авторски материал, стр. 459
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Анулиране на згрешена фактура - 2011 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Доставка на обща туристическа услуга - 2011 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Дилърският режим при доставките на стоки втора употреба - 2011 г.
авторски материал, стр. 461
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Включване в облагаемия оборот на доставката на дълготрайни активи - 2011 г.
авторски материал, стр. 464
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Субсидиите за декар обработваема площ и облагаемият оборот на земеделските производители - 2011 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС при получаване на услуги от чуждестранен доставчик - 2011 г.
авторски материал, стр. 466
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Дивидентите не са елемент от облагаемия оборот за целите на регистрацията по ЗДДС - 2011 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в правилника за прилагане на ЗДДС от 2011 година - 2011 г.
авторски материал, стр. 468
Коментар по данъка върху добавената стойност - Новият регламент в областта на ДДС - 2011 г.
авторски материал, стр. 478
Писмо № 3_593 от 24.02.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 496
Писмо № 96-00-140 от 06.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 497
Писмо № 20-00-117 от 21.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 499
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2011 година - Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети - 2011 г.
авторски материал, стр. 506
Годишно счетоводно приключване - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2011 г.
авторски материал, стр. 537
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2011 г.
авторски материал, стр. 581
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти, приети за приложение от ЕС - 2011 г.
авторски материал, стр. 595
Годишно счетоводно приключване - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от ЕС - 2011 г.
авторски материал, стр. 654
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия - 2011 г.
авторски материал, стр. 678
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - 2011 г.
авторски материал, стр. 681
Становище № АД-3 от 12.07.2011 г. на МФ
административна практика, стр. 700