ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 10
История на разпоредбите на чл. 88 и 89 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Общото събрание може да задължава единствено с необходими, неотложни и полезни разноски
авторски материал, стр. 14
Решение № 188 от 10.08.2011 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 17
Нов ред за определяне на цени за придобиването на право на собственост върху земи в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
авторски материал, стр. 24
Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс
авторски материал, стр. 32
Възстановяване на запазена част
авторски материал, стр. 41
След развод съдът дава семейното жилище за ползване на съпруга с по-голяма нужда
авторски материал, стр. 42
Решение № 91/10 от 13.07.2011 г. на ВКС. IV г.о.
съдебна практика, стр. 44
Становища относно вписване на залог на търговско предприятие
авторски материал, стр. 49
Ролята на нотариуса за законосъобразното извършване на сделки с недвижими имоти
авторски материал, стр. 58
Специфични проблеми при въвеждане в експлоатация на завършените строежи, породени от неизпълнение на изисквания на специални закони
авторски материал, стр. 66
Авторските права и интернет медиите
авторски материал, стр. 72
Средства за преодоляване на колизия между право върху марка и право върху фирма според българското законодателство
авторски материал, стр. 82