ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 10
Относно прекратяването на ООД от съда поради “важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)
авторски материал, стр. 5
Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице
авторски материал, стр. 11
Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
авторски материал, стр. 20
Решение № 28 от 01.07.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 30
Решение № 235 от 12.09.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 36
Принудително отнемане на вещи
авторски материал, стр. 39
Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 51
Нарушението на изискването ценовото предложение да е в отделен запечатан непрозрачен плик
авторски материал, стр. 63
Правна и институционална рамка за регулиране на ценовата преса в електронния съобщителен сектор
авторски материал, стр. 73