ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 08
В състояние ли е работодателят да предотврати всички форми на дискриминация на работното място
авторски материал, стр. 5
Работното облекло и униформата вече трябва да се връщат
авторски материал, стр. 13
Право на допълнително трудово възнаграждение за безплатна храна на непедагогическия персонал в детските градини
авторски материал, стр. 15
Непълнолетен се назначава с разрешение на Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 19
Основания за прекратяване на трудовия договор при болест и обезщетения, които се полагат на работника
авторски материал, стр. 21
Основания за търсене на дисциплинарна отговорност на държавния служител и видове дисциплинарни наказания
авторски материал, стр. 27
Тиймбилдингът - Ефективен метод за изграждане на екипи
авторски материал, стр. 34
Длъжен ли е работодателят по трудовия договор да отчита времето, през което лицата са били самоосигуряващи се или изпълнители по договори за управление и контрол
авторски материал, стр. 41
За по-ниско платена работа заболелият служител получава обезщетение
авторски материал, стр. 49
Инструкция за безопасност и здраве при работа с видеодисплей
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори – 1/2011
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори – 2/2011
административна практика, стр. 57
Кога не се дължат лихви от лицата, получили неправомерно парични обезщетения за отглеждане на малко дете, когато то е било настанено в детско заведение
авторски материал, стр. 59
Кога не се дължат лихви от лицата, получили неправомерно парични обезщетения за отглеждане на малко дете, когато то е било настанено в детско заведение
авторски материал, стр. 59
Възстановяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд по реда на новия § 4б от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 64
Възстановяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд по реда на новия § 4б от ПЗР на КСО
авторски материал, стр. 64
Условия за по-ранно пенсиониране до 2020 година
авторски материал, стр. 74
Условия за по-ранно пенсиониране до 2020 година
авторски материал, стр. 74
Права на пациентите при оказване на болнична помощ
авторски материал, стр. 76
Права на пациентите при оказване на болнична помощ
авторски материал, стр. 76