ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 08
Отчитане на продажбите на рекламни стоки и на стоки на консигнация
авторски материал, стр. 5
Два специфични казуса, свързани с отчитането на дълготрайни материални активи
авторски материал, стр. 12
№ АД-3 от 12.07.2011 г. на МФ
административна практика, стр. 16
Практически проблеми, свързани с приложението на чл. 26, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗКПО, след 01.01.2010 г.
авторски материал, стр. 22
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем на местни физически лица, изплащани от предприятия
авторски материал, стр. 28
Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз
авторски материал, стр. 33
Отговорност на държавите - членки при неточна информация за задължените лица в регистрите по ДДС
авторски материал, стр. 40
Местен данък при придобиване на имот по наследство и давност
авторски материал, стр. 43
Присъждане на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
авторски материал, стр. 47
Становище № 24-00-4 от 25.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 60
Новите положения в застрахователното договорно право
авторски материал, стр. 70
Понижаването на кредитния рейтинг не означава непременно икономическа криза
авторски материал, стр. 75