ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 06
Ипотека върху кораб
авторски материал, стр. 5
В договора за издръжка и гледане се вписват конкретни задължения
авторски материал, стр. 16
Решение № 266 от 10.06.2010 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 18
Реципрочно предварително влизане във владение при принудително отчуждаване по ЗДС с имотно обезщетение
авторски материал, стр. 22
Новите положения в правния режим на опазването на земеделските земи
авторски материал, стр. 29
Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физически или юридически лица чрез доброволна делба
авторски материал, стр. 37
Допълнителни права на наследниците по закон
авторски материал, стр. 48
Решение № 848 от 26.11.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 51
Ограничаване на плащанията в брой и усъвършенстване на нотариалната дейност
авторски материал, стр. 54
Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица
авторски материал, стр. 59
Измененията в правния режим за частно копиране на обектите на авторско право и сродните му права
авторски материал, стр. 73
Предимства и недостатъци на различинте системи за регистрация на марки и взаимодействие между тях
авторски материал, стр. 84