ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 06
Документи, които се съдържат в личното трудово досие
авторски материал, стр. 6
При прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, закрилата при уволнение не се прилага, независимо че работникът или служителят е трудоустроен или боледува от отпределена болест
авторски материал, стр. 9
Национално изследване на условията на труд по проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа“
авторски материал, стр. 15
Неизбежни ли са злополуките в добивната промишленост
авторски материал, стр. 26
Новите промени в Закона за насърчаване на заетостта регламентират наемането на висококвалифицирани специалисти от трети страни
авторски материал, стр. 30
Схемата „Социални иновации в предприятията“ - Още една възможност за участие на работодателите в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013
авторски материал, стр. 37
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
авторски материал, стр. 51
Изграждането на осигурителния архив на Националния осигурителен институт - Предпоставка за модернизиране на пенсионната система
авторски материал, стр. 56
Осигуряване на член-кооператори
авторски материал, стр. 64
Съветът по заетост и социална политика на ЕС прие Заключения относно Рамката на Европейския съюз за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
авторски материал, стр. 67
Разпростиране на Отрасловия (браншов) колективен трудов договор за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“
авторски материал, стр. 88