ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 06
Някои особени проблеми при дружеството с ограничена отговорност - Проблемите за пробива в ограничената отговорност на съдружниците при дружествата с ограничена отговорност в светлината на немската съдебна практика и теория
авторски материал, стр. 5
Презгранични сливания на акционерни дружества
авторски материал, стр. 16
Решение № 39 от 15.04.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 19
Крайната нужда като основание за унищожаемост на сделките
авторски материал, стр. 22
Особености на договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване
авторски материал, стр. 31
Решене № 48 от 31.03.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 42
Решение № 97 от 2.06.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 46
Изпълнение върху дял от търговско дружество
авторски материал, стр. 49
За някои важни разграничения при исковете по чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 от Търговския закон
авторски материал, стр. 55
Въпроси по прилагането на чл. 70 ЗОП
авторски материал, стр. 62
Обвързване и пакетни продажби като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал, стр. 70