ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 06
За одиторската професия в България - Със спомен за миналото, обзор на настоящето и надежда за бъдещето
авторски материал, стр. 5
Промените в Закона за счетоводството, свързани с публикуването на финансовите отчети
авторски материал, стр. 14
Елиминиране на разчети, приходи, разходи и финансов резултат при консолидиране на финансовите отчети
авторски материал, стр. 18
Промени в данъчното третиране по ЗКПО на кооперациите през 2011 г.
авторски материал, стр. 25
Подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ доход, получен от собственика на ООД, в резултат на намаляване на неговия капитал и как следва да се установи отклонението от данъчно облагане
авторски материал, стр. 29
Писмо № 3-1171 от 18.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 36
Третиране по ЗДДС на случаите, при които се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл. 15 ЗДДС
авторски материал, стр. 40
Данъчно третиране на съпътстващите доставки съгласно ЗДДС и практиката на Съда на Европейския съюз
авторски материал, стр. 51
Актът за установяване на нарушение на данъчни норми
авторски материал, стр. 55
Нови правила за произход на стоките
авторски материал, стр. 63
Специални изисквания на българското законодателство по отношение на застрахователни договори за застраховки “Живот” и “Злополука” с чуждестранни физически лица
авторски материал, стр. 71
Правeн режим и изисквания към дейността на дружествата за електронни пари
авторски материал, стр. 80