ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 05
Писмените защити в гражданския процес
авторски материал, стр. 5
Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката
авторски материал, стр. 12
Нищожен нотариален акт
авторски материал, стр. 20
Режимът на недействителност при концесионните договори по Закона за концесиите
авторски материал, стр. 22
Кога е налице интерес от предявяването на установителен иск?
авторски материал, стр. 30
Решение № 228 от 19.03.2010 г. на ВКС , III г.о.
съдебна практика, стр. 37
Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физическите или юридическите лица
авторски материал, стр. 40
Наследяване по право на заместване
авторски материал, стр. 46
Как се продава имот на изчезнал съпруг
авторски материал, стр. 47
Значение на отбелязването на съдебното решение по вещноправен спор като вид вписване
авторски материал, стр. 50
Актуални промени в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
авторски материал, стр. 57
Особености и срокове в производството по чл. 57а ЗУТ по премахване на преместваеми обекти и рекламни или информационни елементи
авторски материал, стр. 63
Авторскоправна закрила на произведенията на науката
авторски материал, стр. 69
Географските имена като абсолютни основания за отказ за регистрация на марка
авторски материал, стр. 83
Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество
авторски материал, стр. 88