ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 05
Промени в МСС 24 по отношение на оповестяването на свързани лица, приложими през 2011 г.
авторски материал, стр. 6
Изисквания, ред и начин на представяне на ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета през 2011 година
авторски материал, стр. 15
Данъчно облагане на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 18
Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори - 1/2011
авторски материал, стр. 32
Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори - 2/2011
авторски материал, стр. 32
Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори - 3/2011
авторски материал, стр. 34
Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори - 5/2011
авторски материал, стр. 36
Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори - 4/2011
авторски материал, стр. 36
Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори - 6/2011
авторски материал, стр. 38
Писмо № 20-00-114 от 18.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 39
Преглед на правилата на новия регламент за прилагане на Директива 2006/112/ЕО, отнасящи се до мястото на изпълнение на доставките на услуги
авторски материал, стр. 43
Видове такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 55
Методи за определяне на митническа стойност на внасяните стоки
авторски материал, стр. 64
Застраховка “Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия”
авторски материал, стр. 71
Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
авторски материал, стр. 81
Финансово отчитане на безвъзмездни средства по фондове и програми на Европейския съюз по примера на ОП “Регионално развитие”
авторски материал, стр. 88