ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 04
Подлежат ли на отмяна нотариалните актове за сделки на основание чл. 537, ал. 2 ГПК?
авторски материал, стр. 5
Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството
авторски материал, стр. 10
Решение № 116 от 24 .03.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 23
Общото събрание решава
авторски материал, стр. 23
Определяне на обезщетението при отчуждаване на имоти за общински нужди
авторски материал, стр. 29
Горското планиране според новия Закон за горите
авторски материал, стр. 38
Извършване на действия на управление и разпореждане с имуществото на детето съгласно новия Семен кодекс
авторски материал, стр. 43
Приемане на наследство по опис
авторски материал, стр. 52
Децата наследяват личен имот на родител наравно с преживелия съпруг
авторски материал, стр. 53
Проблеми на правоприлагането, касаещи правото на строеж
авторски материал, стр. 56
Устройствен и вещноправен режим на общинските обекти от първостепенно значение
авторски материал, стр. 61
Решение № 873 от 17.12.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 72
Авторскоправен режим на фотопортретите според новите изменения в ЗАПСП
авторски материал, стр. 77
Географски означения - Същност и закрила
авторски материал, стр. 85