ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 03
Графикът за ползване на платения годишен отпуск - Задължителен за предприятията
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94.ИИ-383 от 01.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ММ-239 от 10.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 92 от 10.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94СС-343 от 12.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26-610 от 12.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 16
Международна конференция - Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на мрежа на комитетите по условия на труд
авторски материал, стр. 22
Заповед № РД01-204 от 28.02.2011 г.
административна практика, стр. 31
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ - Схема по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на социалната икономика
авторски материал, стр. 41
Указание № 91-01-8/06.01.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 44
За изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност от осигурителя за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност е необходимо осигуреното лице да има осигурителен стаж не по-малко от шест месеца
авторски материал, стр. 65
Стратегия „Европа 2020“ - Кратък преглед на приоритетите, целите и инициативите на Европейския съюз през следващите 10 години
авторски материал, стр. 67
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
авторски материал, стр. 71
Финансови стимули за работодателите за разкриване на нови работни места и повишаване квалификацията на безработни и заети лица
административна практика, стр. 88