ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 03
От 01.01.2011 г. е в сила нов Закон за Сметната палата
авторски материал, стр. 5
За някои по-важни въпроси на отчитането на имотите, машините и съоръженията
авторски материал, стр. 14
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2011 г., свързани с данъка при източника
авторски материал, стр. 22
Данъчно облекчение за млади семейства
авторски материал, стр. 34
Промените в ЗДДС и правилника за неговото прилагане, отнасящи се до вноса на стоки
авторски материал, стр. 40
Задължения, възникващи във връзка с имуществените периодични местни данъци
авторски материал, стр. 49
Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 15.02.2011 г.
авторски материал, стр. 56
Промени в акцизното законодателство от февруари и март 2011 г.
авторски материал, стр. 63
Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
авторски материал, стр. 79