ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 02
Сервитутното право и правото на строеж
авторски материал, стр. 5
Всеки дължи за ремонт и поддържане на общите части в етажната собственост
авторски материал, стр. 16
Решение № 181 от 2.06.2010 г. на ГК на ВКС , III г. о.
съдебна практика, стр. 18
Решение № 328 от 2.04.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 22
Даване на права за находище на минерална вода при предоставена за находището концесия
авторски материал, стр. 26
Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните планове от общинската администрация
авторски материал, стр. 33
Възможно ли е осъществяване на принудително изпълнение върху имущество и вземания на ненавършили пълнолетие лица?
авторски материал, стр. 45
Наследеният апартамент е лично имущество
авторски материал, стр. 57
Решение № 579 от 8.09.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 59
Вписване и регистрация на брачния договор. Брачен договор с отложено действие
авторски материал, стр. 62
Практически проблеми при прилагането на Закона за устройството и застрояването на Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 70
Договорите за издаване на литературни произведения
авторски материал, стр. 76
Понятието за недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката за търговска марка като проблем на национално и общоевропейско равнище
авторски материал, стр. 84
Въвод във владение
авторски материал, стр. 88