ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 02
Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
При налагане на дисциплинарно наказание работодателят е длъжен да спази установената дисциплинарна процедура
авторски материал, стр. 12
Писмо № 94 СС-439 от 27.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94 ММ-470 от 27.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 29-29 от 27.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 9104-1138 от 27.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 26-581 от 28.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Националния план за действие по заетостта през 2011 г.
авторски материал, стр. 30
Правила за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
административна практика, стр. 39
Държавни субсидии за разкриване на „зелени“ работни места
административна практика, стр. 42
Нова наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски за хора с увреждания
авторски материал, стр. 46
Указание № 91-01-321/30.12.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време и българската правна уредба
авторски материал, стр. 55
Първи Универсален периодичен преглед на правата на човека към ООН за Република България
авторски материал, стр. 67
Ваучери за обучение - Практически насоки
авторски материал, стр. 88